Młodzi dla środowiska

Ogólnopolski Program Aktywnej Edukacji – Młodzi Dla Środowiska, którego realizatorem jest Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej zaplanowany jest na okres od 31.03.2017 r. do 31.12.2018 r.

Projekt obejmuje swym zasięgiem całą Polskę. Zaplanowane działania są realizowane w oparciu o dane i bazę najbliższych wnioskodawcy obszarów Natura 2000, tj. obszaru Puszczy Białej i Puszczy Białowieskiej.

Obszarami realizacji są też: Dolina Dolnego Bugu, Ostoja Nadbużańska, Dolina Liwca, Ostoja Nadliwiecka, Dolina Kostrzynia, Nadbużański Park Krajobrazowy.

Wybrane działania są realizowane na terenie województw: lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego.

Grupą docelową projektu jest ogół społeczeństwa. Bezpośrednimi uczestnikami projektu są przede wszystkim dzieci i młodzież szkolna w wieku 7-19 lat, w tym uczniowie objęci edukacją domową, oraz studenci, edukatorzy domowi, nauczyciele i wykładowcy akademiccy.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie mechanizmów służących ochronie przyrody oraz podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa. Celami szczegółowymi są:

1. Upowszechnianie wiedzy i informacji nt. ochrony przyrody oraz obowiązków i praw obywateli w tym zakresie m.in. na obszarach Natura 2000 i innych obszarach chronionych,

2. Wszechstronna edukacja ekologiczna i podniesienie poziomu świadomości ekologicznej oraz zmotywowanie uczestników projektu do podjęcia aktywnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju,

3. Podniesienie świadomości społecznej na temat różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie,

4. Przekazanie niezbędnej wiedzy ekologicznej i aktywizacja uczestników projektu w obszarze budowania społeczeństwa obywatelskiego dla ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,

5. Kształtowanie zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa w tym dzieci i młodzieży,

6. Szerzenie idei zrównoważonego rozwoju,

7. Propagowanie idei ekologii ducha i katolickiej nauki społecznej na temat ekologii.

Więcej…